Verduurzaming

Gemeenten kunnen op verschillende wijzen een bijdrage leveren aan de verduurzamingsopgave en daarmee een bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Enerzijds door het gebruik van fossiele brandstoffen door de verkeer en vervoer sector terug te dringen en de stedelijke distributie te verduurzamen en anderzijds de (aanleg en onderhoud van) de gebouwde omgeving te verduurzamen.

Beter benutten van de bestaande capaciteit

> Energie neutrale weg

> Energie uit wegdek

> Energie uit geluidschermen

> Circulair asfalt


Beleidskeuzes maken

> Praktijkvoorbeelden circulair inkopen

> CO2-Prestatieladder

> Elektrisch autodelen stimuleren

> Milieuzones

> Duurzame stedelijke logistiek


×